tidreviews

tidreviews

สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย วอน ปชช.ร่วมตอบแบบสอบถาม “หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล” หวังสร้างบรรทัดฐานที่เป็นธรรมชัดเจนในอนาคต

นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย วอนนักลงทุนและประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล หวังสร้างความชัดเจน...