tidreviews

tidreviews

ชำระเงินด้วย QR Code ทางเลือกใหม่ของการชำระเงิน

ชำระเงินด้วย QR Code ทางเลือกใหม่ของการชำระเงิน :คอลัมน์ ยังอีโคโนมิสต์ โดยพิชญา ฤกษ์สัจจนนท์ ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธปท. ระบบพร้อมเพย์...