tidreviews

tidreviews

ออมสินไม่ทิ้งกัน…จัดสินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโควิด-19) วงเงิน 10,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องค้ำ

ธนาคารออมสินพร้อมดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องตามแนวคิด “ธนาคารเพื่อสังคม” ภายใต้เศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ แม้การระบาดของโควิด-19 จะเริ่มคลี่คลายแล้วก็ตาม แต่ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนในบางกลุ่มทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไปและผู้ค้ารายย่อยอันเป็นฐานลูกค้าหลักของธนาคารที่ยังมีความเดือดร้อนขาดสภาพคล่องในการประกอบอาชีพหรือดำรงชีพ ดังนั้น ธนาคารออมสินไดเปิดให้กู้ “สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโควิด-19)” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และตอบรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้ธนาคารออมสินบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

ทั้งนี้ สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโควิด-19) เปิดให้ผู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถยื่นขอกู้ได้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ซึ่งมีเงื่อนไขพิเศษไม่ต้องมีผู้ค้ำและไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ และที่สำคัญเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ ธนาคารออมสินได้ผ่อนปรนให้ผู้กู้ไม่ต้องชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก กำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 2 ปี เปิดให้ยื่นกู้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านทางแอป My Mo

ในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าทางการจะมีมาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยืดเยื้อ ประกอบกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทำให้ประชาชนหรือผู้ค้าขายบางกลุ่มที่ยังต้องแบกภาระจากสภาวะเศรฐกิจถดถอย จึงหวังว่า “สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโควิด-19)” จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น รวมถึงป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคระบาด จึงแนะนำให้ใช้ช่องทางการทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน My Mo ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเพื่อกดรับสิทธิ โดยระบบจะกำหนดวันที่นัดหมายให้ลูกค้าล็อกอินเข้าแอปเพื่อกดยื่นขอกู้อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 2 กดยื่นขอกู้ผ่านแอปตามกำหนดวันที่นัดหมาย

หลังจากนั้น ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบในวันถัดไปผ่านแอป My Mo และ SMS โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อสามารถทำสัญญากู้ยืมเงินผ่านแอป (Digital Contract) และรับเงินกู้เข้าบัญชีได้โดยสะดวกรวดเร็ว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร.1115 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.gsb.or.th และ facebook : GSB Society

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket